Jesus Taiwan

Orthodox/Titus

From 耶穌台灣

宗徒葩韋

第一章

葩韋係天主僕、伊伊穌宗徒、受命為敷教於天主選民、俾其識眞實、係能引人於虔誠者、 以希常生、乃無欺之天主、永世前所許、 屆期顯著其命、乘付我敷施、係救我主之旨、 書達、為公信眞子、願聖父天主、及救吾主伊伊穌、恩寵慈憐安和偕爾、 畱爾於、為爾補理所缺、於諸邑設立長老依我所命、 謂必無可責、係一妻其子女誠信、莫由議其邪慝、或違命者、方可、 因主教必無閒然、克副為天主家宰、不剛愎、不輕怒、不酗、不撻、不貪利、 柔遠人、喜善事、亷潔公義、虔誠節制、 堅持眞實合聖道、克以正理教人、詰折其逆理、 蓋多有抗違者、虛誕煽惑、而其中受割者為尤甚、 十一若此者、宜緘其口、彼凟汚利、而傳不宜之教、誘壞人閤家、 十二伊之詩人曾云、居人、常誑言、猶暴獸然、怠惰之腹、 十三此證確然、故宜直斥之、使其從正道、 十四毋聽伊屋曡亞誕詞、並背眞實人所立誡命、 十五夫於潔者無不潔、其不潔及不信者、無一為潔、其靈明心志皆浼、 十六彼貌則似識天主、行則背之、實可醜、惟務違逆、劣於為善、

第二章

爾訓人、必合醇正、 乃勸耆老、宜愼勤嚴正明辨、篤於信愛忍、 婦媼服、宜取法聖徒、毋妄議、毋溺酒、以善教人、 使少婦、愛夫慈子、 必端謹貞潔、善主中饋、良善從夫、免人讟主聖教、 至少男、爾宜勸其厚重、 且爾凡事、皆以身為範、訓誨以純潔、莊敬而言、 言宜純正、無可辯駁、使敵莫由指摘吾言、而自愧勵、 為僕者、爾宜勸之、服己主、恆得其懽心、言毋違忤、 毋竊取、務忠諸事、而為莊嚴於天主救我主之教、 十一蓋天主恩、能救普世人、今已顯著、 十二訓我使棄處世諸不虔及私慾、必亷節公義敬虔以度生、 十三抑慕洪福與於赫天主救我之主伊伊穌榮光照臨、 十四彼舍己以贖我、免諸惡、為己備潔所選民、係熱心為善者、 十五爾宜操權、以此勸誨督責乎衆、毋使人輕視爾、

第三章

宜常提撕、令伊等服有位從政者、恆備行諸善、 毋訕謗人、毋爭競、宜寛裕溫柔以待衆、 因我儕昔亦曾無知、違忤眩惑、役於嗜慾、好佚樂、以暴戾媢嫉待人、適成厭物、且互怨尤、 迨天主救我主之恩寵仁慈照臨、 其拯我、並非由我有義功、乃由主慈憐、以復生浴盤、及以聖神復新、 乃乘救我主伊伊穌盛注我者、 使我賴厥恩成義、藉冀望、得繼為常生嗣、 此言確然、我欲爾明證示此義、俾彼信天主者、專務行善、斯則為美、且益人、 至愚昧考察以譜系法律等爭辯、爾宜避之、因其虛妄無益、 彼異端人、爾旣一再警勸、弗聽、可擯之、 十一深知若輩、實係敗壞、其獲罪自審其非、 十二迨我遣阿爾鉄瑪、或提伊就爾、爾務速至尼适坡、今冬我决意在彼、 十三律師濟那阿坡、爾宜饋贐、免其匱乏、 十四願屬我儕者、宜習善行、以資所急、免致嬾窳、 十五偕我之衆、悉問爾安、祈代問安於彼、遵信愛我之衆、願恩寵偕爾衆、阿民