Jesus Taiwan

Psalms/120

From 耶穌台灣

第百十九首 聖詠譯義
第百二十首
第百二十一首


第百二十首 不可與處

1 昔日罹危厄,籲乃見脫。 2 今日復求,濟我於讒舌。
3 讒舌與利口,殺人不見血。 將加何刑,方與厥罪稱?
4 利箭集其身,爇[1]炭澆其頂。
5 吾生何不幸!旅居於昧設 煢煢無所依,長作圻達[2]客。
6 異心而同處,喧嘈增寂寞。 7 和平無所愛,戰爭彼所樂。


注釋

  1. 爇(ㄖㄨㄛˋ,又音ㄖㄜˋ),焚燒。
  2. 圻,ㄑㄧˊ,地的界限。圻達,地名。思高本譯作達刻爾。